Regulamin programu lojalnościowego HAP PRO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Programu lojalnościowego zwanego Programem jest  HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000043404 , NIP:712-01-68-964,
  2. Program jest prowadzony poprzez Platformę internetową pod adresem https://happro.pl zwanej w dalszej części Platformą,
  3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Program prowadzony jest od dnia 01 grudnia 2020 r.
  5. Czas trwania programu ustala się na czas nieokreślony.
  6. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów w HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o., po spełnieniu warunków określonych Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu.
  7. Program ma również na celu promocję i reklamę HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. oraz towarów oferowanych przez HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  1. Warunki przystąpienia do Programu
   1. Uczestnikami Programu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, która spełnia następujące warunki:
   2. prowadzi działalność gospodarczą,
   3. dokonała przynajmniej jednego zakupu w hurtowni HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. w ciągu 12 miesięcy od dnia rejestracji w Programie,
   4. zarejestrowała się w Programie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://happro.pl 
   5. jedna firma może uczestniczyć wyłącznie w jednym programie organizowanym w HAP Armatura.
  2. Rejestracja w Programie
   W celu dokonania rejestracji w Programie uprawniającym m.in. do zamawiania oraz odbioru Nagród, Uczestnik Niezarejestrowany powinien:
   1. Przesłać poprzez Platformę Formularz zgłoszeniowy Uczestnika do Programu.
   2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie, jako Uczestnik Zarejestrowany: nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło.
   3. Potwierdzić swoją rejestrację klikając na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
   4. Po przesłaniu formularza poprzez Platformę i potwierdzeniu rejestracji Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje poświadczenie przystąpienia do Programu Lojalnościowego HAP Armatura w postaci loginu i hasła do zalogowania się na Platformie.
   5. Uczestnik, wypełniając formularz zgłoszeniowy, przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Programu zapoznaje się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu i następnie akceptuje jego postanowienia.
   6. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z potwierdzeniem chęci uczestnictwa w programie lojalnościowym.
   7. Do Programu lojalnościowego można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
  3. Prawo odstąpienia od udziału w Programie i od rejestracji
   1. W razie dokonania rejestracji w sposób określony w pkt 2 powyżej, Uczestnik może, w dowolnym momencie, odstąpić – wedle swego wyboru – od uczestnictwa w Programie lub od rejestracji, bez podania przyczyn, składając w HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o.  oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Dane osobowe Uczestnika
   Administratorem danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego, podanych w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika oraz innych danych Uczestników niezbędnych do realizacji Programu lojalnościowego (tj. w szczególności informacji o nabytych przez Uczestnika towarach objętych Programem), jest HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o.
   Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane są w celu realizacji Programu lojalnościowego, w celach prowadzenia badań statystycznych oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub dystrybuowanych. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego mogą być przekazywane przez HAP Armatura podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.). Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w tych celach na zasadzie dobrowolności, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji Programu.
 3. WARUNKI PRZYZNANIA PUNKTÓW
  1. Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty w oparciu o dokumentację sprzedaży Towarów,
  2. Punkty przyznawane w Platformie naliczane są tylko od faktur zapłaconych w pełnej kwocie – gotówką, bankową kartą płatniczą lub przelewem. Aktualizacja punktów w Platformie może następować z opóźnieniem. Ostateczne potwierdzenie wysokości zgromadzonych punktów następuje w momencie wymiany punktów,
  3. W przypadku przekroczenia terminów płatności, Organizator może zabrać odpowiednią liczbę zdobytych Punktów,
  4. Organizator może przyznać Punkty również w razie dokonania przez Uczestników zapłaty za towary w inny sposób. Jednakże w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania Punktów tylko w razie nabycia wybranych towarów,
  5. Punkty mogą nie być przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie towarów korzysta z preferencyjnych warunków w szczególności ze zniżki przewidzianej za zakupy w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej,
  6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu,
  7. W przypadku zwrotu towaru, za który zostały przyznane Punkty w Programie lojalnościowym, związanego ze zwrotem zapłaty za towar, Punkty przyznane za zakup tych towarów podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione,
  8. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być przedmiotem obrotu lub wymianie na gotówkę,
  9. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminie.
 4. SPOSÓB NALICZANIA PUNKTÓW
  1. Punkty naliczane są według grup koszyków, do których należą produkty poszczególnych producentów. Za każde wydane 100 zł netto Uczestnik otrzymuje równowartość punktów według zestawienia: 
   22 pkt – koszyk A
   18 pkt – koszyk B
   14 pkt – koszyk C
   10 pkt – koszyk D
  2. Zestawienie producentów należących do danego koszyka znajduje się na końcu regulaminu. 
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania punktów w dowolnym momencie o czym poinformuje Uczestników publikując informacje na Platformie,
  4. Zmiana przelicznika nie będzie dotyczyć punktów przyznanych Uczestnikowi przed datą publikacji informacji,
  5. Punkty przyznane Uczestnikowi w danym okresie są ważne przez rok od naliczenia punktów, a następnie zostają usunięte.
 5. ZAMÓWIENIE I REALIZACJA NAGRÓD
  1. Nagrody są dostępne w Katalogu nagród widocznym wyłącznie w Platformie,
  2. Uczestnik Zarejestrowany zamawia wybrane produkty, dodając je do koszyka i składając zamówienie,
  3. Aby zamówić wybraną nagrodę Uczestnik musi posiadać odpowiednią liczbę przyznanych Punktów,
  4. Wymagana ilość Punktów do zamówienia Nagrody, podana jest w Katalogu Nagród,
  5. W Formularzu zamówienia Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych tj. Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu,
  6. W chwili zamówienia od puli Punktów na koncie Uczestnika odejmowana jest suma punktów zamówionych nagród,
  7. Po zamówieniu Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia.
  8. Odbiór Zamówienia jest możliwy w wybranym przez Uczestnika oddziale firmy HAP Armatura Grupa SBS sp. z o.o..
  9. Dokonując Zamówienia, uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty 1 PLN netto za każdą nagrodę, na podstawie faktury dokumentującej spełnienie warunków sprzedaży premiowej i przyznanie nagrody.
  10. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Produktów przez Uczestnika Zarejestrowanego uznawany jest za oświadczenie Uczestnika Zarejestrowanego, że jest uprawniony do odbioru Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu programu lojalnościowego.
  11. Po zamówieniu Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora nie później niż w terminie do 14 dni od dnia powstania przyczyny reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dostarczenia reklamacji pod adres Organizatora.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom programu lojalnościowego.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie i oddziałach Organizatora Programu Lojalnościowego.
  2. W przypadku, kiedy z tytułu otrzymanej Nagrody powstaje obowiązek podatkowy ciąży on na Uczestniku.
  3. Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania Programu z ważnych przyczyn, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Platformie.
  4. Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2022, a regulamin obowiązujący do tego dnia dostępny jest pod linkiem: https://happro.pl/wp-content/uploads/2022/01/regulamin2020.pdf

Zestawienie producentów należących do poszczególnych koszyków znajduje się pod poniższym linkiem:

ZOBACZ ZESTAWIENIE

Najważniejsze  korzyści dla uczestników:

Szeroki wybór nagród. 9 kategorii i ponad 300 produktów do wyboru.

Bezpłatna przynależność do Programu! Udział w programie jest zupełnie darmowy!

Dodatkowe punkty. Cyklicznie pojawiają się promocje w których będziesz mógł zyskać dodatkowe punkty.

Dołącz do programu