Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO HAPPRO.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest HAP ARMATURA GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Anny Walentynowicz 2, 20-328 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043404; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 190 000,00 zł; NIP: 7120168964; REGON: 430385168, adres poczty elektronicznej: a.cieslik@hap.pl oraz numer telefonu: 512 557 898.
  2. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem: https://happro.pl/.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w punkcie 10 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
  4. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r. do odwołania. Odwołanie Programu będzie skuteczne w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o odwołaniu. Aktualizacja regulaminu nastąpiła z dniem 01.02.2023 roku.
 2. DEFINICJE:
  1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. KATALOG NAGRÓD – katalog Nagród dostępny pod adresem: https://happro.pl/katalog-nagrod/.
   2. NAGRODA – rzecz ruchoma lub świadczenie dostępne w ramach Programu Lojalnościowego, które Uczestnik może uzyskać w zamian za określoną ilość Punktów, zgodnie z niniejszym Regulaminem
   3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – HAP ARMATURA GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Anny Walentynowicz 2, 20-328 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043404; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 190 000,00 zł; NIP: 7120168964; REGON: 430385168, adres poczty elektronicznej: a.cieslik@hap.pl oraz numer telefonu: 512 557 898.
   4. PLATFORMA – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem: https://happro.pl/.
   5. HAP Coins – wirtualne monety przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
   6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   7. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki uczestnictwa i przebiegu Programu Lojalnościowego.
   8. TOWAR – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Organizatorem a Uczestnikiem.
   9. UCZESTNIK – prowadząca działalność gospodarczą (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
   10. ZAMÓWIENIE – wymiana HAP Coins na Nagrodę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na Platformie.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia wszystkie następujące warunki:
   1. prowadzi działalność gospodarczą,
   2. zawarła przynajmniej jedną umowę sprzedaży jako kupujący z Organizatorem.
   3. zarejestrowała się w Programie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://happro.pl.
  2. Jeden podmiot spełniający powyższe warunki może być jednym Uczestnikiem Programu.
  3. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
  4. W celu dokonania rejestracji w Programie należy:
   1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na Platformie. Formularz zgłoszeniowy zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie: nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło.
   2. Potwierdzić swoją rejestrację klikając na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
   3. Po przesłaniu formularza poprzez Platformę i potwierdzeniu rejestracji Uczestnik otrzymuje poświadczenie przystąpienia do Programu Lojalnościowego HAP Armatura w postaci loginu i hasła do zalogowania się na Platformie.
  5. Do Programu lojalnościowego można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
  6. Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Programu Lojalnościowego zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich.
 4. WARUNKI PRZYZNAWANIA WIRTUALNYCH MONET HAP Coins
  1. Organizator przyznaje Uczestnikowi HAP Coins w oparciu o dokumentację sprzedaży Towarów.
  2. HAP Coins przyznawane w Platformie naliczane są tylko od faktur zapłaconych w pełnej kwocie – gotówką, bankową kartą płatniczą lub przelewem. Aktualizacja HAP Coins w Platformie może następować z opóźnieniem. Ostateczne potwierdzenie wysokości zgromadzonych HAP Coins następuje w momencie wymiany HAP Coins.
  3. W przypadku przekroczenia terminów płatności o 14 dni Hap Coins nie zostaną naliczone.
  4. Organizator może przyznać HAP Coins również w razie dokonania przez Uczestników zapłaty za Towary w inny sposób. Jednakże w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania HAP Coins tylko w razie nabycia wybranych Towarów.
  5. HAP Coins mogą nie być przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie Towarów korzysta z preferencyjnych warunków w szczególności ze zniżki przewidzianej za zakupy w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej.
  6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że HAP Coins zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy Towarów lub też podmiotom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany HAP Coins do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany HAP Coins dotyczy jedynie HAP Coins, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu.
  7. W przypadku zwrotu Towaru, za który zostały przyznane HAP Coins w Programie lojalnościowym, związanego ze zwrotem zapłaty za Towar, HAP Coins przyznane za zakup tych Towarów podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione.
  8. HAP Coins przyznawane w Programie nie mogą być przedmiotem obrotu lub wymiany na ekwiwalent pieniężny.
  9. HAP Coins przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminie.
 5. SPOSÓB NALICZANIA HAP Coins
  1. HAP Coins naliczane są według grup Towarów poszczególnych producentów. Za każde wydane 100 zł netto Uczestnik otrzymuje równowartość HAP Coins:
   1. 20 HAP Coins – towary wymienione na stronie https: //happro.pl/hap-coins/ dostępne w hurtowniach HAP Armatura
   2. 5 HAP Coins – pozostałe towary dostępne w hurtowniach HAP Armatura
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania HAP Coins poprzez zmianę Regulaminu o czym poinformuje Uczestników publikując informacje na Platformie.
  3. Zmiana przelicznika nie będzie dotyczyć HAP Coins przyznanych Uczestnikowi przed datą publikacji informacji.
  4. HAP Coins przyznane Uczestnikowi w danym okresie są ważne przez jeden rok od dnia naliczenia HAP Coins, a następnie zostają usunięte.
 6. ZAMÓWIENIE I REALIZACJA NAGRÓD
  1. Nagrody są dostępne w Katalogu Nagród widocznym wyłącznie w Platformie.
  2. Uczestnik zamawia wybrane Nagrody, dodając je do koszyka i składając Zamówienie.
  3. Aby zamówić wybraną Nagrodę Uczestnik musi posiadać odpowiednią liczbę przyznanych HAP Coins.
  4. Wymagana ilość HAP Coins do zamówienia Nagrody, podana jest w Katalogu Nagród.
  5. W formularzu zamówienia Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  6. W chwili zamówienia od puli HAP Coins na koncie Uczestnika odejmowana jest suma HAP Coins zamówionych Nagród.
  7. Po zamówieniu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
  8. Odbiór produktów wchodzących w skład Nagród jest możliwy w wybranym przez Uczestnika oddziale Organizatora.
  9. Dokonując Zamówienia, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty 1 PLN netto za każdą Nagrodę, na podstawie faktury dokumentującej spełnienie warunków sprzedaży premiowej i przyznanie nagrody.
  10. Zamówienie lub bezpośredni odbiór produktów wchodzących w skład Nagród przez Uczestnika Zarejestrowanego uznawany jest za oświadczenie Uczestnika Zarejestrowanego, że jest uprawniony do odbioru Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu programu lojalnościowego.
 7. UDZIAŁ W MISJACH
  1. Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje możliwość udziału w Misjach.
  2. W ramach Misji Uczestnik może otrzymać narzędzia, jeżeli zadeklaruje wykonanie obrotu w Hurtowni HAP w określonym terminie.
  3. Uczestnik chcący wziąć udział w Misjach powinien wybrać narzędzie, którym jest zainteresowany we właściwym katalogu Nagród i złożyć zamówienie akceptując warunki i deklarując zakupy na określoną przy danym narzędziu kwotę netto.
  4. Zamówienie nagrody i deklaracja obrotu spowodują wystawienie faktury na pełną kwotę za wybrane narzędzie. Podane kwoty są kwotami netto.
  5. Do rozliczenia deklarowanego obrotu sumowane są tylko faktury zapłacone w terminie. Faktury zapłacone po terminie nie są brane pod uwagę.
  6. W przypadku zrealizowania zadeklarowanej kwoty w określonym terminie faktura zostanie skorygowana do 1 zł netto.
  7. W przypadku zrealizowania zadeklarowanej kwoty w wysokości 0-49,9%, faktura nie zostanie skorygowana, a Uczestnik zobowiązany jest do jej opłaty w pełnej kwocie.
  8. W przypadku zrealizowania zadeklarowanej kwoty w wysokości 50-99,9%, faktura zostanie skorygowana do 50% wartości Misji, a Uczestnik zobowiązany jest do jej opłaty.
  9. W przypadku niezrealizowania zadeklarowanej kwoty w określonym terminie faktura nie zostanie skorygowana, a Uczestnik zobowiązany jest do jej opłaty w pełnej kwocie.
  10. Zamówienie narzędzia powoduje wstrzymanie naliczania się HAP Coins na czas realizacji deklarowanego obrotu.
  11. Zakupy Klienta dokonane w okresie trwania misji są sumowane.
  12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. UDZIAŁ W WYPRAWACH
  1. Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje możliwość udziału w Wyprawach.
  2. Szczegółowe warunki Wypraw zapisane są przy konkretnej Wyprawie w zakładce Wyprawy.
  3. Uczestnik chcący wziąć udział w Wyprawie powinien wybrać pozycję, którą jest zainteresowany i zgłosić chęć Uczestnictwa akceptując jej warunki i deklarując zakupy na określoną przy danej Wyprawie kwotę netto.
  4. Uczestnik może wziąć udział w Wyprawie, jeżeli zadeklaruje wykonanie obrotu w hurtowni HAP w określonym terminie.
  5. Wyrażenie chęci udziału w Wyprawie i deklaracja obrotu spowoduje wystawienie faktury na pełną kwotę za Wyprawę. podane kwoty są kwotami netto
  6. W przypadku zrealizowania zadeklarowanej kwoty w określonym terminie faktura zostanie skorygowana do 1 zł netto.
  7. Do rozliczenia deklarowanego obrotu sumowane są tylko faktury zapłacone w terminie. Faktury zapłacone po terminie nie są brane pod uwagę.
  8. W przypadku zrealizowania zadeklarowanej kwoty w wysokości 0-49,9%, faktura nie zostanie skorygowana, a Uczestnik zobowiązany jest do jej opłaty w pełnej kwocie.
  9. W przypadku zrealizowania zadeklarowanej kwoty w wysokości 50-99,9%, faktura zostanie skorygowana do 50% wartości Wyprawy, a Uczestnik zobowiązany jest do jej opłaty.
  10. Z udziału w wycieczce można zrezygnować na 2 miesiące przed terminem wyjazdu. Nie wygeneruje to obciążenia pieniężnego, jednakże wykonany obrót na poczet Wyprawy nie będzie przeliczony na HAP Coins.
  11. Rezygnację z wyprawy należy złożyć na adres mailowy a.cieslik@hap.pl
  12. Liczba miejsc w Wyprawach jest ograniczona, o wzięciu udziału decyduje kolejność zgłoszenia.
  13. Udział w Wyprawach powoduje wstrzymanie naliczania się HAP Coins na czas realizacji deklarowanego obrotu.
  14. W przypadku niezrealizowania zadeklarowanej kwoty, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić pełną kwotę, a wstrzymane na czas realizacji deklaracji HAP Coins nie zostaną naliczone.
  15. Zakupy Klienta dokonane w okresie trwania Wyprawy są sumowane.
  16. Wyprawy nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  17. Wzięcie udziału w Wyprawie wyklucza wzięcie udziału w tym samym czasie w innej Wyprawie i Misjach.
 9. EXTRA COINS
  1. Uczestnik zarejestrowany otrzymuje możliwość udziału w module EXTRA COINS.
  2. W ramach EXTRA COINS Uczestnik może otrzymać dodatkowe 10 punktów HAP Coins za każde wydane 100 zł netto.
  3. Warunkiem skorzystania z EXTRA COINS jest zadeklarowanie chęci wystawiania faktur w każdy piątek miesiąca.
  4. Po wystawieniu faktury, na koncie Uczestnika pojawią się standardowe punkty oraz dodatkowe punkty oczekujące.
  5. Punkty oczekujące zamienią się na właściwe w momencie opłacenia i zaksięgowania faktury.
  6. Punkty naliczane są tylko od faktur zapłaconych w terminie. Wszelkie płatności po terminie nie będą uwzględniane przy naliczaniu punktów.
 10. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Programu Lojalnościowego przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Programu Lojalnościowego przez Organizatora

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności, Sklepu oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 

 1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Programu Lojalnościowego (w szczególności dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 11 Regulaminu.
  2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 11 Regulaminu.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 11 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.
 1. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
  1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pisemnie pod adres: ul. Anny Walentynowicz 2, 20-328 Lublin. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.
 2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład na adres ul. Anny Walentynowicz 2, 20-328 Lublin.
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Program Lojalnościowy prowadzony jest w języku polskim, a prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie.
  2. W przypadku, kiedy z tytułu otrzymanej Nagrody powstaje obowiązek podatkowy ciąży on na Uczestniku.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany warunków programu lojalnościowego, zmiany sposobu naliczania HAP Coins, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 15 dni od dnia powiadomienia.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.